Linia verde: 250 107

Consilii, comisii, grupuri de lucru sectoriale

Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pentru sectoarele coordonate de Ministerul Economiei (CSAE)

Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pentru sectoarele coordonate de Ministerul Economiei (CSAE), precum şi Grupurile de lucru  în sprijinul CSAE, au fost instituite prin Ordinul Ministerului Economiei nr.88 din 16 mai 2011.

 

Consiliul are drept scop: coordonarea şi monitorizarea procesului de valorificare a asistentei externe, prin facilitarea comunicării şi participarea tuturor părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor privind programarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei externe acordate în sectoarele coordonate de Ministerul Economiei.

 

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerţului interior

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerţului interior (CSFPC)

 

CSFPC a fost instituit prin decizia Comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior din 24 septembrie 2013.

 

Scopul activităţii Comitetului: Dezvoltarea unei oferte de formare profesională corespunzătoare cerinţelor pieţei de muncă şi implicarea mai activă a tinerilor în activităţile din comerţ.

 

Printre atribuţiile Comitetului sunt: elaborarea propunerilor de perfectare a cadrului normativ privind dezvoltarea învăţămîntului vocaţional-tehnic, stabilirea competenţelor generale necesare ocupaţiilor din comerţ / prestări servicii, promovarea sistemului de evaluare bazat pe competenţe, revizuirea standardelor de formare profesională, elaborarea şi validarea acestora.

 

Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social

Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social  Comisia este un organ colegial, fără personalitate juridică și care are următoarele atribuții:

            1) elaborează studii și rapoarte în domeniul antreprenoriatului social, invitînd, după caz, experți sau instituind grupuri de lucru pentru a analiza şi a dezbate unele probleme ce ţin de activitatea organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
            2) participă la elaborarea politicilor publice și a actelor normative în domeniul antreprenoriatului social; 
            3) examinează dosarele și rapoartele organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și ale cooperativelor de producție care solicită statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție;
            4) decide asupra atribuirii, suspendării (la solicitare) sau retragerii statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție sau refuză motivat acordarea acestuia;
            5) efectuează evaluarea privind respectarea statutului de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție de către organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție;
            6) avertizează organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție în cazul în care acestea încalcă legislația din domeniul antreprenoriatului social; 
            7) examinează contestațiile și aprobă răspunsurile la acestea pe aspectele ce țin de competența Comisiei;
            8) promovează sectorul antreprenoriatului social și formulează recomandări privind îmbunătățirea cadrului de dezvoltare;
            9) publică raportul de activitate pentru anul precedent pe pagina oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii, în primele 6 luni ale anului următor, precum şi lista actualizată a organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.

 

 

 

 

Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior

Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior (CRCNCC)

 

CRCNCC a fost instituită prin ordinul nr. 4 din 16.01.2013 al dlui Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru în temeiul Legii nr. 245 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective. Comisia respectivă este compusă din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale (Ministerul Economiei şi Agenţia Protecţia Consumatorilor), administraţiei publice locale (Congresul Autorităţilor Locale din Moldova şi Primăria mun. Chişinău), Camerei de Comerţ şi Industrie, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi sindicatului de ramură, mediului de afaceri din domeniul comerţului şi mediului academic cu profil comercial.

 

Scopul activităţii Comisiei:  Efectuarea consultărilor tripartite între partenerii sociali privind diverse subiecte ce ţin de activităţile din comerţ, documentelor de politici privind reglementarea / dezvoltarea ramurii, valorificării potenţialului uman încadrat în domeniul comerţului interior.

 

Printre atribuţiile Comisiei se enumeră armonizarea intereselor părţilor în stabilirea relaţiilor social-economice la nivel de ramură, examinarea programelor de utilizare a forţei de muncă în comerţ, înaintarea propunerilor în vederea respectării drepturilor salariaţilor din ramură, etc.  

 

Consiliul Consultativ in domeniul infrastructurii calitatii
Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare

 

 

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul industriei nealimentare

 

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul industriei nealimentare a fost instituit prin Decizia Comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 03.06.2014.

 

În scopul dezvoltării unei forţe de muncă moderne, competente şi adaptabile la cerinţele pieţei forţei de muncă, de către Comitetul Sectorial pentru formare profesională în domeniul industriei nealimentare, în colaborare cu AO “Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale”, au fost elaborate şi aprobate prin ordinul nr. 87 din 04.05.2015 a Ministerului Economiei 2 standarde ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti „Electrogazosudor-montator” şi „Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric”. Standardele nominalizate sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15 mai curent.

Grupul de lucru privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii

 

 1. Componența nominală a Grupului de lucru privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (17.10.2018)
 2. Regulamentul Grupului de lucru privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (17.10.2018)

 

Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei (2016)

 1. Membrii Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei (10.10.2016)
 2. Regulamentul Consiliului Consultativ (10.10.2016)

 

Procese-verbale:

 1. Procesul-verbal nr.1 al Consiliului Consultativ din 19 mai 2016.
 2. Proces-verbal din 28 mai 2014 al şedinţei Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei cu genericul „Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2017”
 3. Procesul-verbal nr 2 din 22 martie 2013
 4. Procesul-verbal nr.4 din 18 octombrie 2013  
 5. Procesul-verbal nr.3 din 16 iulie 2013 al şedinţei extinse a Consiliului Consultativ cu genericul “Foaia de parcurs pentru dezvoltarea competitivităţii Republicii Moldova” 
 6. Procesul-verbal al Consiliului din 05.12.2012  
 7. Procesul-verbal al Consiliului din 27.03.2012  
 8. Procesul-verbal al Consiliului din 07.11.2011  
 9. Procesul-verbal al Consiliului din 26.07.2011 
 10. Procesul-verbal al Consiliului din 10.03.2011 
 11. Procesul-verbal al Consiliului din 21.02.2011   
 12. Procesul-verbal al Consiliului din 11.05.2010  
 13. Procesul-verbal al Consiliului din 13.04.2010 

 

Materiale de lucru CC:

 1. Prezentarea evoluţiei economiei naţionale în anul 2013 şi perspectivele pentru anii 2014-2016
 2. Prezentarea Foii de parcurs privind competitivitatea

 

 Ultima actualizare: 05.12.2018